Meer weten? Neem contact met ons op.

Wij helpen u graag.

/ ESG en CSRD

ESG en CSRD

ESG staat voor Enviroment, Social en Governance. Dit is een belangrijk thema waar bedrijven nu mee te maken hebben. De Europese Unie heeft regelgeving opgesteld om over duurzaamheid te rapporteren, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In een duurzaamheidsverslag dienen bedrijven toe te lichten hoe ESG terugkomt in de strategie en het beleid van het bedrijf en hoe dit gemeten wordt.

Lees meer over de CSRD

Welke bedrijven moeten aan de CSRD voldoen?

De regelgeving zal geleidelijk worden ingevoerd. Deskundigen waarschuwen voor potentieel verwoestende miljardenclaims en bestuurdersaansprakelijkheid met de komst van de nieuwe CSRD. Grote beursgenoteerde ondernemingen zullen als eerste aan de verplichting moeten voldoen, daarna volgende de grote ondernemingen en tot slot komen de kleine beursgenoteerde ondernemingen aan de beurt.

Beursgenoteerden bedrijven >500FTE

Grote beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500FTE moeten vanaf het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2024 rapporteren volgens de CSRD

Grote ondernemingen

Grote ondernemingen die aan twee van de volgende drie kenmerken voldoen, zullen vanaf het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2025 volgens de CSRD moeten rapporteren: Minimaal 250 FTE - Minimaal € 40 miljoen omzet - Minimaal € 20 miljoen balanstotaal

Beursgenoteerde mkb-ondernemingen

Beursgenoteerde mkb-ondernemingen moeten de CSRD implementeren vanaf het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2026

Bestuurders-aansprakelijkheid en Accountantsrisico

Een kritisch aspect van CSRD is de rol van bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurders worden geacht bewuste stappen te nemen om de klimaatimpact van hun bedrijven te verminderen. Als ze nalaten deze maatregelen te nemen, kunnen ze worden beschuldigd van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit is een aanzienlijke verandering ten opzichte van de traditionele verantwoordelijkheid van bestuurders, die meestal betrekking heeft op financiële resultaten en naleving van wet- en regelgeving. Ook accountants spelen een belangrijke rol, omdat ze de uitgebreide klimaatrapportages moeten goedkeuren. Dit maakt hen kwetsbaar voor beroepsaansprakelijkheidsclaims als de informatie onjuist of misleidend blijkt te zijn.

Uitbreiding van aansprakelijkheids-bereik

Met CSRD zal de verantwoordelijkheid van bestuurders niet langer beperkt zijn tot financiële resultaten en naleving van wet- en regelgeving.

Transparantie en Communicatie

Bestuurders moeten ervoor zorgen dat er accurate en tijdige informatie wordt verstrekt in duurzaamheidsrapportages. Onduidelijke of onjuiste informatie kan leiden tot aansprakelijkheid, evenals het achterwege laten van relevante gegevens.

Risicobeheer

Duurzaamheidskwesties, zoals klimaatverandering en sociale impact, zijn nu expliciete aandachtsgebieden onder CSRD. Als bestuurders nalaten deze risico's effectief te beoordelen en te beheren, kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Verschillende perspectieven

Niet iedereen deelt dezelfde zorgen over CSRD. Sommige experts benadrukken dat het gebrek aan ambitie op het gebied van klimaatbeheer binnen bedrijven doorslaggevend zal zijn voor het aanspannen van rechtszaken, eerder dan het gebrek aan transparantie. Dit zou kunnen betekenen dat bedrijven met sterke duurzaamheidsinspanningen minder risico lopen op juridische claims. Hoewel bedrijven nog niet volledig klaar lijken te zijn voor de nieuwe rapportageverplichting en er lobbywerk gaande is om uitstel te krijgen, lijkt CSRD onvermijdelijk vanwege de politieke druk en de groeiende aandacht voor duurzaamheid. Bedrijven moeten zich niet alleen bewust zijn van het juridische risico, maar ook van de potentiële reputatieschade die kan voortvloeien uit falen op het gebied van duurzaamheidsrapportage.

Financieel risico en complexiteit

De invoering van CSRD zal aanzienlijke gevolgen hebben voor bedrijven, niet alleen vanwege juridische risico's maar ook vanwege de complexiteit van rapportage. Veel bedrijven hebben mogelijk moeite om aan de nieuwe eisen te voldoen, vergelijkbaar met de invoering van accountantsstandaard IFRS in 2005. Dit kan leiden tot aanzienlijke kosten, zoals dringende investeringen om duurzamer te worden of het snel afstoten van fossiele bedrijfsonderdelen met verlies. Werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW hebben hun bezorgdheid geuit over de administratieve last die CSRD met zich meebrengt en de mogelijke toename van rechtszaken. Zelfs de Europese Centrale Bank waarschuwt voor de potentiële financiële risico's voor banken.

Wat betekent dit voor de bestuurder?

Om te voorkomen dat je de bestuurder het privévermogen moet aanspreken om deze consequenties te dekken, kan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van pas komen. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is de bestuurder hiertegen beschermd. Zo blijft het privévermogen onaangetast.

Quote”

Wij denken graag met u mee in de juist passende oplossingen.

Mariël Verhagen

Group Controller

Toenemend aantal Rechtszaken

Het aantal duurzaamheidsgerelateerde rechtszaken is in de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. Er waren bijna negenhonderd zaken in 2017, maar dat aantal steeg in 2022 tot meer dan tweeduizend. Deze rechtszaken variëren van milieuorganisaties die bedrijven aanklagen om hun milieuschade te verminderen tot claims van omwonenden die financiële compensatie eisen voor schade veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten.

Klik hier

Breed bereik en gedetailleerde rapportage

Niet alleen moeten bedrijven hun eigen duurzaamheidsimpact beschrijven, maar ook die van hun toeleveranciers. CSRD vraagt om gedetailleerde informatie, zoals de CO₂-uitstoot van een bedrijf en het risico op kinderarbeid in hun toeleveringsketen. Deze informatie biedt maatschappelijke organisaties munitie voor juridische stappen, en dit heeft geleid tot een toename van duurzaamheidsgerelateerde rechtszaken.

Klik hier